Privacybeleid

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Datum: 6-6-2018 

1. INLEIDING

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (‘de Vereniging’) is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die de Vereniging bij aanmelding van haar leden heeft ontvangen. Daarnaast is de Vereniging verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die de Vereniging zelf, al dan niet via haar digitale kanalen (o.a. de website) verzamelt. 

De Vereniging is gevestigd te Utrecht aan de Mercatorlaan 1200 (3528 BL) en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40408789.

De Vereniging stelt zich kort gezegd statutair ten doel om de kindergeneeskunde te bevorderen en de belangen van kinderartsen, zieke en gezonde kinderen te behartigen in de breedste zin van het woord.  

De Vereniging is lid van de Federatie Medisch Specialisten (‘de Federatie’), gevestigd te Utrecht aan de Mercatorlaan 1200 (3528 BL). Als medisch specialist bent u door het lidmaatschap van de Vereniging automatisch aangeslotene van de Federatie. Indien u medisch specialist bent, dan bent u via de Federatie tevens automatisch verbonden met de landelijke artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en indien u in dienstverband werkzaam bent, dan bent u voor zover gewenst tevens lid van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

Als medisch specialist in opleiding tot kinderarts bent u juniorlid van de Vereniging. Indien u juniorlid bent, dan bent u voor zover gewenst tevens lid van De Jonge Specialist (DJS) en indien u in dienstverband werkzaam bent, dan bent u voor zover gewenst tevens lid van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

De leden van de Vereniging alsmede de bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen moeten erop kunnen vertrouwen dat de Vereniging zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. De Vereniging is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. 

2. PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN VERWERKINGSGRONDEN

Persoonsgegevens
De Vereniging  ontvangt uw persoonsgegevens of heeft uw persoonsgegevens in het verleden ontvangen bij uw aanmelding als lid van de Vereniging. Daarnaast kan de Vereniging persoonsgegevens van u ontvangen hebben via overeenkomsten, correspondentie en gegevens die de Vereniging verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van de Vereniging of via haar andere (digitale) kanalen of organisatie van activiteiten (bijvoorbeeld een congres).

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. In het kader van de aanmelding van onze leden verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

Categorieën van persoonsgegevens:

 1. NAW-gegevens: voorletter(s), roepnaam, tussenvoegsel(s), achternaam, titel, privéadres (straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, woonplaats, land).
 2. Overige persoonskenmerken: geslacht, geboortedatum.
 3. Specialisme gegevens: datum artsexamen, datum RGS-inschrijving, subspecialisme, naam  organisatie/instelling waar lid werkzaam is, werksituatie (werkzaam in vrij beroep of dienstverband).
 4. Communicatiegegevens: telefoonnummers privé (vaste en mobiel), e-mail privé, werkadres (straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaats, land), doorkiesnummer werkadres.
 5. Administratiegegevens: (uniek) lidmaatschapsnummer, soort lidmaatschap, bankgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking
De Vereniging verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 1. Het voeren van een ledenadministratie door de Vereniging en een administratie van aangeslotenen door de Federatie alsmede ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van de Vereniging en de Federatie. 
 2. Om leden van de Vereniging toegang te bieden tot de online omgeving van de Vereniging.
 3. Om achterbanpeilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van collectieve belangenbehartiging door de Vereniging en de Federatie.
 4. Om contact te kunnen onderhouden met en tussen de leden en de (plaatsvervangend) vertegenwoordigers in commissies/werkgroepen/secties/raden/algemene vergadering van de Vereniging en de Federatie.
 5. Om informatie omtrent (collectieve) producten en diensten van of vanuit de Vereniging en de Federatie toe te sturen, welke van belang kunnen zijn voor de leden, waaronder bijvoorbeeld de NVK Nieuwsmail en om u per post via de Federatie De Medisch Specialist toe te zenden.
 6. Voor historische, statistische en archiefdoeleinden.
 7. Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de website van de Vereniging of andere (digitale) kanalen. 

Grondslagen van de gegevensverwerking
De Vereniging  waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking van toepassing zijn:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens door de Vereniging is noodzakelijk in het kader van uw lidmaatschap van de Vereniging en uw status van aangeslotene bij de Federatie. Als lid en aangeslotene heeft u statutaire rechten en verplichtingen en voor het uitvoeren en waarborgen daarvan is het noodzakelijk dat de Vereniging alsmede de Federatie uw persoonsgegevens verwerken. De verwerkingsgrondslag betreft zodoende de noodzaak tot uitvoering van ‘een overeenkomst’ die u als lid en aangeslotene bent aangegaan met de Vereniging en de Federatie.
 • De Vereniging verwerkt uw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van de Vereniging, de Federatie en derden. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de statutaire doelstellingen van de Vereniging, de Federatie en die derden.
 • Indien de Vereniging uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijke toestemming.

De Vereniging maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens of tot stand komt met toepassing van profiling. 

3. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verstrekken voor zover u medisch specialist bent (bepaalde van) door ons verzamelde persoonsgegevens aan de Federatie. De Federatie verstrekt op haar beurt uw persoonsgegevens aan de KNMG en LAD – voor zover u daarvan lid bent geworden – die noodzakelijk zijn voor communicatie met u en het realiseren van de statutaire doelstellingen van de KNMG en de LAD. De Federatie kan uw gegevens ook nog aan andere partijen verstrekken. Voor de wijze waarop de Federatie omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we u naar de privacyverklaring van de Federatie.

In geval u medisch specialist in opleiding tot kinderarts bent en u bent lid geworden van DJS en/of de LAD, verstrekken wij uw gegevens aan DJS. DJS verstrekt op haar beurt uw persoonsgegevens aan de LAD die noodzakelijk zijn voor communicatie met u en het realiseren van de statutaire doelstellingen van de LAD. DJS kan uw gegevens ook nog aan andere partijen verstrekken. Voor de wijze waarop DJS omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we u naar de privacyverklaring van DJS.

Indien u namens uw Vereniging zitting neemt in een werkgroep of commissie om mee te werken aan kwaliteitsprojecten en -beleid van Vereniging of van de Federatie kan de Vereniging uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk is met het oog op uw deelname, verstrekken aan het Kennisinstituut van Medisch Specialisten B.V. (‘het Kennisinstituut’), alsmede aan de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Deze organisaties kunnen zelf ook uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met het oog op uw deelname.

De Vereniging maakt de NAW-gegevens, naam organisatie/instelling waar lid werkzaam is en communicatiegegevens op het besloten deel van de website zichtbaar in een ledenlijst voor alle leden. U kunt aangeven of u wel of niet zichtbaar wilt zijn in de ledenlijst.

Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van de Vereniging uw persoonsgegevens verwerken. U kunt hierbij denken aan het laten verzenden van nieuwsmails en het verenigingsmagazine. Deze derden zijn verwerkers van de Vereniging en verwerken de persoonsgegevens slechts ten behoeve van de Vereniging en voor geen enkel ander doel. Indien de Vereniging verwerkers inschakelt zal zij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de verwerkers conform de wet- en regelgeving uw persoonsgegevens verwerkt en de Vereniging daaromtrent instructies kan geven aan de verwerker.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte. 

4. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende uw lidmaatschap van de Vereniging en zolang u uit dien hoofde ook aangeslotene bent van de Federatie. Uw persoonsgegevens worden na het beëindigen van uw lidmaatschap niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang de Vereniging bij wet verplicht is om dit te doen. Daarna wordt een minimale set van uw persoonsgegevens (lidmaatschapsnummer, voorletter(s), tussenvoegsel(s), achternaam, start- en einddatum lidmaatschap en eventuele openstaande vorderingen) door de Vereniging nog slechts bewaard voor historische, statische en archiefdoeleinden. 

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Vereniging treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Binnen de Vereniging  kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

6. VOOR BEZOEKERS EN GEBRUIKERS VAN ONZE DIGITALE KANALEN

Cookies
De Vereniging maakt op haar websites en app gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar websites en app. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de websites worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze websites of app kunnen cookies worden geplaatst en kan door de Vereniging toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies bijvoorbeeld youtube of vimeo, om het mogelijk te maken (embedded) video’s op onze website te tonen). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Google Analytics
De Vereniging maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar websites en app. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de Vereniging ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de Vereniging aanpassingen maken op haar websites, app en service.

Sociale media buttons
Op de websites wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van Twitter. Via deze buttons kunt u informatie van de websites delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen uw gebruiksgemak optimaliseren maar ook uw surfgedrag volgen.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de websites of app geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de websites of app van de Vereniging gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de ‘help’-functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Links naar andere websites
Op de websites kunnen links staan naar andere websites waar de Vereniging geen toezicht op houdt. De Vereniging is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites. 

7. REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN WIJZIGING VAN ONS PRIVACYBELEID

De wetenschappelijke verenigingen, de Federatie alsmede aan de Federatie gelieerde entiteiten hebben in een Reglement Verwerking Persoonsgegevens de jegens elkaar geldende rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden vastgelegd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de leden en de aangeslotenen.

In het Reglement Verwerking Persoonsgegevens is voorts vastgelegd op welke wijze, voor welke doeleinden en op welke grondslagen voornoemde partijen persoonsgegevens van de leden van de wetenschappelijke verenigingen en de aangeslotenen verwerken. Verder bevat het Reglement Verwerking Persoonsgegevens onderlinge afspraken over het uitvoeren van rechten van betrokkenen en maatregelen die partijen nemen ter waarborging van de privacy van de leden van de wetenschappelijke verenigingen en de aangeslotenen.

Op uw verzoek kan de Federatie u een afschrift verstrekken van het Reglement Verwerking Persoonsgegevens.

De Vereniging kan de privacyverklaring conform de daarvoor geldende (statutaire) regelingen en procedures wijzigen. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door dit op de website bekend te maken. 

8. UW RECHTEN

U heeft het recht om de Vereniging te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer);
 • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • uw persoonsgegevens te beperken en/of;
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Indien en voor zover de Vereniging uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De verwerking van uw persoonsgegevens is evenwel noodzakelijk om lid te kunnen zijn van Vereniging en aangeslotene te zijn van de Federatie.

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door de Vereniging bezwaar te maken.

Wij zullen uw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

9. CONTACT

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze frontoffice via:
E: nvk@nvk.nl | T: 088 – 282 33 06

Stream A

10:30 - 10:45 uur

Opening NVK Congres 2021

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART